Archief | 11 december 2020

Samen de schouders onder Campus Emmen

Provincie Drenthe, gemeente Emmen, NHL Stenden, Drenthe College en RuG tekenen intentieovereenkomst
NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Provincie Drenthe en gemeente Emmen bouwen samen verder aan de ontwikkeling van Campus Emmen. Daartoe ondertekenden zij vrijdag 11 december een intentieovereenkomst. De campus sluit aan op de kracht van de regio: een sterke maakindustrie en (groene) chemie. Door deze kracht te combineren met de beschikbare kennis, moet Campus Emmen uitgroeien tot een bruisende omgeving waar professionals, studenten, start-ups, bestaande bedrijven, overheid en instellingen samenwerken aan het ontwikkelen en toepassen van (nieuwe) kennis, innovatie, nieuwe bedrijvigheid en banen en verbeterde omzet bij bestaande bedrijven in de regio. Ook moet Campus Emmen de aantrekkelijkheid van studeren in de regio vergroten, ook bij internationale doelgroepen.


Passend bij de sterk aanwezige maakindustrie en (groene) chemiebedrijven richt Campus Emmen zich op diverse toepassingsgebieden binnen de thema’s Smart Industry, Energie (waterstof) en Zorg & Technologie. Eén van de eerste concrete uitwerkingen van Campus Emmen is de hybride vakgroep Chemie-polymeren. Een mooi en logisch vervolg van de al gestarte samenwerking tussen NHL Stenden en de RuG op het gebied van (groene) chemie.

Campus Emmen sluit goed aan bij de plannen en ambities van het Drenthe College, NHL Stenden en de RuG. Door de komst van de RuG naar Emmen wordt de keten van beroepsonderwijs en onderzoek optimaal versterkt. Het stimuleert o.a. goede doorlopende leerlijnen (mbo-hbo-wo), efficiënte inzet van faciliteiten en een nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. De geplande nieuwbouw van Drenthe College direct naast NHL Stenden Emmen draagt daar sterk aan bij.

Van intentie naar plan en uitvoering
Er wordt eerst gewerkt aan een Masterplan Campus Emmen met daarin een gezamenlijke visie en aanpak. Verschillende belanghebbenden in dit proces zijn en worden daarbij betrokken. Aan de orde komen diverse vraagstukken zoals moderne gemeenschappelijke voorzieningen, doorlopende leerlijnen en hybride onderwijs en onderzoek. Hybride betekent dat onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven vanuit kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen.