Home Over D●C Bedrijven Subsidie Praktijkleren
Pagina titel: 
Subsidie praktijkleren
Sinds 1 januari 2014 is de subsidieregeling Praktijkleren van kracht. Hieronder vindt u daarvan een samenvatting.
 

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het aantal aanvragen dat per kalenderjaar wordt gedaan en is per aanvrager gemaximeerd op € 2.700 per aanvraag per kalenderjaar.
 
Uitgangspunt is dat de werkgever wordt beloond voor zijn daadwerkelijke inspanningen. Daarom wordt een gerealiseerde praktijkleerplaats naar verhouding vastgesteld. Voor het mbo wordt een geheel studiejaar gesteld op 40 weken; en alleen als blijkt dat een werkgever inderdaad 40 weken een praktijkleerplaats heeft aangeboden aan een deelnemer, ontvangt hij volledige subsidie. Is dit niet het geval dan ontvangt hij naar rato subsidie (x/40e deel). 
Subsidie wordt na afloop van het studiejaar verstrekt. Iedere werkgever die tijdig en voldoend aan de voorwaarden een aanvraag heeft ingediend krijgt subsidie. Aangezien het subsidiebedrag gemaximeerd is op €190 mln. kan, bij grote animo, het subsidiebedrag (fors) onder de € 2.700 zakken. Aangezien de subsidie tot 15 september wordt aangevraagd voor het vóórgaande studiejaar is er dus altijd sprake van bekostiging achteraf.
 

Minder doelgroepen

Er komen minder doelgroepen voor de subsidie in aanmerking dan het geval was voor de afdrachtvermindering.  De enige doelgroep (vanuit mbo-oogpunt)  die voor deze subsidie in aanmerking komt: deelnemers aan een mbo-opleiding in de BBL
 
Dat betekent dus dat niet langer in aanmerking komen: 
  • deelnemers aan een mbo-BOL-opleiding;
  • leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo;
  • voormalig werklozen die werden opgeleid tot startkwalificatie, aangezien het een dubbeling ten  opzichte van de groep mbo-BBL betrof;
  • personen die via een EVC-traject  een ervaringscertificaat halen;
 

Voorwaarden

  •       200-uren norm
Voor het onderwijsprogramma van BBL geldt dat elk studiejaar voldaan moet worden aan tenminste 200 uur begeleide onderwijsuren en tenminste 610 klokuren beroepspraktijkvorming. Dat is voor de begeleide onderwijsuren bij 40 weken werken niet meer dan een halve dag per week of één dag per twee weken. De 200-uren norm geldt voor zowel bekostigde als niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het mbo. Als de onderwijstijd op orde is en de Deelnemersraad stemt er mee in, dan kan worden afgeweken van de 200 uur onderwijs. 
Deze voorwaarde is niet van toepassing op overeenkomsten gesloten vóór 1 augustus 2013.
 
  • Diplomagerichte opleidingen

Een deelnemer volgt een volledig onderwijsprogramma voor een erkend kwalificerend diploma en de opleiding heeft een crebo-registratie.
 

Zwart blok

Bedrijven - subsidie - aanvragen

Titel: 
Aanvragen
Slogan: 
De aanvraag wordt gedaan door het bedrijf waar de deelnemer zijn BBL-leerwerk overeenkomst heeft.
Omschrijving: 

In de overeenkomst moeten onverkort worden vastgelegd de afspraken over de begeleiding en het deel van de kwalificatie dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming moet behalen en de beoordeling daarvan. Voorwaarde: het bedrijf moet een gunstige beoordeling hebben gekregen van één van de kenniscentra. Aanvragen moeten ieder jaar worden ingediend/herhaald.

 

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier