Home Over D●C Meest gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen

Hoe is Drenthe College georganiseerd?

Drenthe College heeft de opleidingen ondergebracht in een regio's. De regio's zijn: Assen, Emmen en Meppel. De dagelijkse leiding van Drenthe College is in handen van het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.
 
 
 
 

 

Is er een nood- en ontruimingsplan?

Voor elke locatie van Drenthe College is een nood- en ontruimingsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het gebouw bij een eventuele ramp op een zo snel mogelijke manier ontruimd kan worden. In de gangen van elke locatie is een plattegrond van die locatie opgehangen en daarop staan de vluchtweg en het verzamelpunt  aangegeven. Elk jaar worden een of meerdere oefeningen gehouden.

Elke locatie beschikt over een groep Bedrijfshulpverleners (BHV ’ers). Deze mensen kunnen bij kleine ongelukken (brandjes, ongevallen) eerste hulp verlenen. De BHV ‘ers hebben ook de leiding bij een ontruiming. Ook zijn er op de grotere locaties één of twee EHBO’ers aanwezig die bij ongelukken ingeschakeld kunnen worden.
 

Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt?

Voor elke opleiding wordt een gedetailleerd opleidingsplan gemaakt. Hierin wordt het opleidings- en examineringstraject van de opleiding beschreven. Drenthe College baseert de opleidingsplannen op de voorschriften van OCW, op het landelijk vastgestelde Kwalificatiedossier en op het door de overheid vastgestelde brondocument  Leren, Loopbaan en Burgerschap.
De opleidingsmanager legt het opleidingsplan voor aan de sectormanager. De sectormanager legt deze vervolgens voor aan het onderwijskundig stafbureau, die steekproefsgewijs, de opleidingsplannen onderzoekt en advies uitbrengt aan het College van Bestuur van Drenthe College.
In het opleidingsplan wordt de inhoud en het niveau van de beroepsopleiding beschreven en wanneer en hoe er geëxamineerd wordt. Daarnaast staan er bijvoorbeeld aanvullende eisen met betrekking tot Nederlands, een moderne vreemde taal en burgerschap in.
De examens die worden afgenomen worden of ingekocht  bij een erkend examenbureau of zelf gemaakt. Alle toetsen en examens voldoen aan landelijke voorschriften om zo de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. De af te nemen examens worden vastgesteld in de vaststellingscommissie die hun adviezen voorlegt aan de examencommissie. De examencommissie stelt deze vast en onderzoekt steekproefsgewijs de kwaliteit en het niveau van de examens. Drenthe College heeft een interne auditcommissie, die op basis van steekproeven de verschillende opleidingen onderzoekt op zijn kwaliteit.
 
Het onderwijs wordt gegeven door bevoegde en bekwame docenten. In het kader van het functioneren en beoordelen zijn er jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met de docenten en bezoekt de opleidingsmanager de lessen. Op basis van deze gesprekken wordt een scholingsplan voor de docent ontwikkeld en er op toegezien dat het wordt uitgevoerd.
Om de twee jaar worden de studenten bevraagd over hun oordeel over het geleverde onderwijs door de JobOdin. Hierover wordt aan het instituut gerapporteerd. Daarnaast onderzoekt de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs en de examens binnen Drenthe College.
 

 

Kan ik kluisjes huren?

Op de verschillende locaties van Drenthe College zijn kluisjes te huur. Belangrijke zaken die je niet de hele dag bij je wilt dragen, kun je hierin opbergen. Als je een kluisje gaat huren, moet je een verklaring ondertekenen waarin je toestemming verleent om tweemaal per jaar het kluisje te laten controleren op wapens en/of verboden middelen. De huur van een (standaard) kluisje bedraagt € 15.00 per schooljaar inclusief BTW. Daarnaast dien je een borg te betalen.

Ik wil me ziek melden?

Als je ziek bent, meld je dat dezelfde dag (voor 10.00 uur) op de locatie waar je de lessen volgt. Dit geldt ook als je stage loopt.
 
Telefoonummers van de locaties:
Assen Anne de Vriesstraat 088 188 4101
Assen Azieweg 088 188 3101
Assen De Haar 088 188 4901
Emmen Anna Paulownalaan 088 188 3201
Emmen Atlantis 088 188 4919
Emmen Emmalaan 088 188 4951
Emmen Stadionplein 088 188 3601
Emmen Ubbekingcamp 088 188 3701
Emmen Van Schaikweg 98 (Techniek) 088 188 3801
Emmen Van Schaikweg 94 (Horeca en FD) 088 1883501 
Emmen Veldlaan 088 188 3901
Meppel  Ambachtsweg 088 188 3001
Meppel Vledderstraat 088 188 4916
 
 
 
 

Hoe gaat Drenthe College om met ziekteverzuim?

Iedereen is wel eens een keertje ziek. Belangrijk is dat je je zo snel mogelijk ziek belt bij de locatie waar je les hebt. Een enkele keer ziek is geen enkel probleem.

Maar aangezien schoolverzuim een signaal kan zijn van dieper achterliggende problematiek heeft Drenthe College een verzuimprotocol opgesteld. Dat betekent dat er actief contact met je wordt onderhouden om de te onderzoeken wat de school voor jou kan doen en om te zorgen dat je geen achterstand oploopt.

 

Hoe kan ik me beter melden?

Als je hersteld bent, moet hiervan door jou of door een van je ouders/verzorgers bericht gegeven worden aan de administratie van de locatie waar je onderwijs volgt. (Dat is belangrijk, omdat Drenthe College zeker moet weten of je voldoende onderwijstijd krijgt.)

Ik wil een klacht indienen?

Hoewel Drenthe College er naar streeft een leeromgeving te bieden waarin de student zich in een prettige omgeving optimaal kan ontplooien, is het toch mogelijk dat jij met een klacht rondloopt. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt in het soort klacht:
 
1. Toetsing en examinering
2. Ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten
3. Privacyreglement
4. Overige klachten
 
 
Voor elk van deze klachten bestaat een klachtenregeling met een trapsgewijs systeem, eerst intern, dan extern.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is het preventiebeleid Besmettelijke Ziekten?

Drenthe College sluit zich aan bij het door het Ministerie van Volksgezondheid voorgeschreven preventiebeleid Besmettelijke Ziekten. Dat betekent dat de medewerkers en de studenten die voor de beroepspraktijkvorming werkzaam zijn in een zorginstelling, dringend geadviseerd worden zich in te laten enten tegen hepatitis B. Sommige zorginstellingen stellen vaccinatie als (absolute) voorwaarde voor deelname aan de beroepspraktijkvorming en andere zorginstellingen geven eveneens dringend advies. 
 
Als je bij Drenthe College een opleiding binnen de sector Zorg & Welzijn volgt of binnen de sector Techniek, afdeling laboratoriumtechniek medisch, moet je je in elk geval laten inenten. De kosten zijn soms voor je eigen rekening. Als je een bbl-opleiding volgt, betaalt in de meeste gevallen je werkgever.
 

 

Wat houdt het privacyregelement in?

Drenthe College bewaart gegevens van alle studenten op schrift en digitaal. Drenthe College is wettelijk verplicht om aan bepaalde instanties informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de instantie die gaat over de studiefinanciering, DUO of aan de Inspectie voor het Beroepsonderwijs. 
 
Bewaren en verstrekken van gegevens over studenten is geregeld in het Privacyreglement van Drenthe College. Voor alle bewerkingen en/of verstrekkingen van gegevens die buiten dat reglement vallen, moet aan jou vooraf toestemming worden gevraagd. Het Privacyreglement ligt ter inzage bij de opleidingsmanager en is te vinden op de website van Drenthe College.
 
 

 

Heeft Drenthe College een studenten- of deelnemersstatuut?

Ja, Drenthe College heeft een deelnemersstatuut waarin rechten en plichten van zowel de school als van de studenten en andere onderwijsdeelnemers zijn vastgelegd. Ook sommige procedures zoals bijvoorbeeld bij schorsing en verwijdering, informatieplicht, en dergelijke, en verwijzingen naar andere reglementen en protocollen zijn er in opgenomen. 

Wanneer kan ik beginnen bij Drenthe College?

Traditioneel gezien start het nieuwe studiejaar eind augustus, begin september. Heel veel studenten kiezen daarvoor omdat dit prima aansluit op de vooropleiding. Je kunt echter ook instromen in februari. In individuele gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt over een ander instroommoment.

Hoe kan ik mij tussentijds uitschrijven?

Bij tussentijdse instroom of uitstroom wordt per student nagegaan welke kosten in redelijkheid in rekening kunnen worden gebracht. Informeer tijdig bij de sector waar je de lessen volgt. 
 
Studenten in bol-opleidingen die vóór 1 oktober worden uitgeschreven, hoeven geen lesgeld te betalen. Denk daarom aan het tijdig afmelden, wanneer je besluit verder geen opleiding te volgen. Studenten in de bbl-opleidingen, deeltijd bol en vavo zijn verplicht vanaf de eerste dag (1 augustus) cursusgeld te betalen.
 
Iedere student die tijdens het cursusjaar (zonder afronding van de opleiding) stopt met de opleiding, is verplicht hiervan officieel melding te maken. Uitschrijving is alleen mogelijk door middel van een ingevuld en door de student ondertekend mutatieformulier. Het formulier is te verkrijgen via de studentenadviseur  of loopbaanbegeleider van de opleiding. 
 

 

Wat is de consequentie als ik me niet tijdig uitschrijf?

Als je je hebt laten inschrijven en je besluit geen opleiding bij Drenthe College te volgen, is het belangrijk dat je je vóór 1 oktober laat uitschrijven. Wil je je tijdens de opleiding laten uitschrijven, neem dan tijdig contact op met je loopbaanbegeleider (iedereen in Drenthe College heeft een eigen loopbaanbegeleider) of met de studentadviseur op jouw leslocatie. Doe je dat niet en ben je toch langdurig afwezig, dan moet je je studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten terug betalen aan DUO. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Ben je leerplichtig, dan kun je je niet uit laten schrijven.

Ik ben leerplichtig, kan ik mij uitschrijven?

Als je leerplichtig bent, kun je je niet uit laten schrijven zolang je nog niet ergens anders staat ingeschreven.

Hoe kan ik me bij Drenthe College aanmelden?

Wil je een opleiding volgen bij Drenthe College, dan kun je je aanmelden via de website, klik hier

 

 

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Drenthe College sluit met elke student een onderwijsovereenkomst af. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de studenten en de school opgenomen. In deze overeenkomst staat welke opleiding je gaat volgen, de organisatie van het onderwijs en de examens en de lestijden en locaties.
De onderwijsovereenkomst bestaat uit een opleidingsblad en de zogenaamde algemene voorwaarden. Soms is de onderwijsovereenkomst voorzien van een bijlage waar specifieke afspraken die met jou zijn gemaakt, zijn opgenomen.
 
 

Wat betekenen de verschillende niveaus?

Het Middelbaar Beroepsonderwijs kent opleidingen voor verschillende niveaus van beroepsbeoefening: van assistent tot specialist. Vanaf schooljaar 2014-2015 is niveau 1 ondergebracht in de z.g. Entree-opleidingen. Deze opleidingen zijn bedoeld voor leerlingen zonder diploma en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor een mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Toelating tot niveau 2, 3 of 4 is afhankelijk van de vooropleiding.

Ik ben topsporter, hoe gaat het dan op school?

Als je door Topsport Steunpunt Noord (TSN) als topsporter wordt aangemerkt, kun je gebruik maken van de topsportregeling van Drenthe College. Samen met je studieloopbaanbegeleider en de topsportcoördinator van Drenthe College zet je een studietraject op. In dit traject is het voor studenten mogelijk om de essentiële trainingen, stages en wedstrijden in binnen- en buitenland in te passen in het onderwijsprogramma.

Wanneer heb ik vakantie?

Het vakantierooster staat hier:

 

Moet ik ook tijdens mijn vakantie stage lopen?

Over het algemeen loop je tijdens de vakanties geen stage bij de voltijd-dagopleidingen. In een enkele dagopleiding gebeurt dit echter wel in verband met het noodzakelijke aantal stagedagen of in verband met de aard van het werk dat je voor een opleiding moet doorlopen. In de deeltijdopleidingen wordt soms ook stage gelopen tijdens vakantieperiodes.

Hebben studenten inspraak op Drenthe College?

Vanaf 1 maart 2011 heeft Drenthe College een deelnemersraad. In deze raad zitten studenten die geregeld belangrijke zaken bespreken. Zo stelt Drenthe College de deelnemersraad in de gelegenheid om tenminste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken binnen school met het College van Bestuur (directie) te kunnen bespreken. Daarnaast is de Raad bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen, hierover voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het College van Bestuur. Voor belangrijke zaken die te maken hebben met (veranderingen in het) onderwijs en zaken die studenten aangaan, heeft Drenthe College instemming nodig van de deelnemersraad.

Wat is een studentenadviseur?

Een studentenadviseur begeleidt studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Hij of zij analyseert de vraag, stelt vast welke begeleidingsmogelijkheden er zijn binnen of buiten de klas en begeleidt de student verder, of verwijst door naar specifieke begeleiding.

Hoe kan ik mijn diploma halen bij Drenthe College?

Om je diploma te behalen moet je kunnen bewijzen dat jij de kerntaken en werkprocessen kunt uitvoeren die horen bij je beroep. De kerntaken en de werkprocessen staan beschreven in het kwalificatiedossier die bij je opleiding hoort. Ook de kerntaken voor burgerschap en de taalniveaus moet je behaald hebben en de BPV (beroepspraktijkvorming ofwel stage) moet voldoende zijn. Als je alle exameneenheden hebt afgerond met een voldoende kom je in aanmerking voor het diploma.
 
De eisen waaraan je moet voldoen om je diploma te halen, zijn door de minister vastgesteld voor elke mbo-opleiding en staan in het kwalificatiedossier. De eisen die voor jou van toepassing zijn, heeft Drenthe College beschreven in het examenplan die hoort bij jouw opleiding. Hierin staat of de exameneenheid bestaat uit een bewijsmap of een proeve van bekwaamheid (praktijktoets). Soms kan dit in combinatie zijn met een tentamen. Je loopbaanbegeleider bespreekt het examenplan met je zodat je weet welke examens je moet doen.
 

 

Hoe volgt Drenthe College de studieresultaten?

Goed inzicht in de studieresultaten is erg belangrijk; het geeft jezelf en je ouder een beeld hoe jij je op Drenthe College ontwikkelt. Je resultaten worden opgenomen in Magister, het digitale administratieve systeem in Drenthe College. Je hebt regelmatig een gesprek met je loopbaanbegeleider over de voortgang en maakt indien nodig, aanvullende afspraken over je studie. Ook een verslag van die gesprekken wordt opgenomen in Magister.

Wat is een exameneenheid?

Een beroeps opleiding is opgebouwd uit kerntaken en werkprocessen die bij het beroep horen. Een exameneenheid is een hoeveelheid van één of meerdere werkprocessen. De deelnemer rond een exameneenheid af door middel van een proeve van bekwaamheid (praktijktoets), een tentamen of een bewijsmap. 

Wat is een tentamen?

Een tentamen is een kennistoets. Een tentamen kan onderdeel van het examen zijn. Wanneer de tentamens zijn, kun je zien op het tentamenrooster voor jouw opleiding. Voor sommige tentamens moet je je inschrijven. Dit wordt ruim van tevoren meegedeeld.

Ben ik verzekerd als ik stage loop?

Voor die studenten die stage gaan lopen heeft Drenthe College ook een afzonderlijke stage WA verzekering. Het verzekerde bedrag in deze verzekering bedraagt twee miljoen euro per gebeurtenis. Voor schade aan zaken (goederen) op de stageplek is het verzekerd bedrag twaalfduizend vijfhonderd euro. Let op: het rijden met motorvoertuigen is alleen verzekerd voor studenten die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en uitsluitend wanneer de student een opleiding motorvoertuigtechniek volgt. Het rijden met een motorvoertuig blijft dan uitsluitend beperkt tot het noodzakelijk moeten rijden (bijvoorbeeld het in- en uitrijden in de werkplaats). Voor een motorvoertuig geldt verder alleen de verzekering die voor het voertuig is afgesloten.

Ben ik verzekerd op school?

In eerste instantie dienen ouders/verzorgers zelf te zorgen voor het afsluiten van verzekeringen voor alle risico’s. De school is niet verzekerd noch verantwoordelijk voor schade die studenten elkaar berokkenen aan bijvoorbeeld brillen, horloges, fietsen, kleding e.d.
 
WA-verzekering
Drenthe College heeft voor alle studenten een collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. Deze verzekering is van kracht gedurende alle schooluren en schoolactiviteiten (excursies en schoolreizen), en geldt als aanvulling op de eigen AVP-verzekering. Het verzekerd bedrag is maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis.
 
 

Ben ik tijdens excursies in het buitenland verzekerd?

Alle studenten zijn verzekerd wanneer zij op schoolreis of excursie gaan. Daarvoor heeft Drenthe College een verzekering afgesloten waar o.a. ook in verzekerd zijn alle ziektekosten, verlies en schade aan eigen bagage, kosten van onverwachts terug (moeten) keren naar huis, rechtsbijstandverzekering en een 24 uur per dag bereikbare alarmservice. Deze moet speciaal worden aangevraagd. Meld je in dat geval tijdig bij je contactpersoon van Drenthe College.
Voor studenten van sport en bewegen is er een aparte doorlopende reisverzekering afgesloten.
 
 

Ik heb vragen over de verzekeringen van Drenthe College?

Voor vragen en/of informatie kun je contact opnemen met Jolanda van Zonneveld, J.vanzonneveld@drenthecollege.nl
 

Ben ik verzekerd tegen het risico van ongevallen?

Een verzekering tegen het risico van ongevallen heeft Drenthe College eveneens collectief afgesloten. Deze Studenten Ongevallen polis is geldig gedurende alle schoolactiviteiten, dus ook tijdens reizen, excursies en stages. 
 


Bekijk alle veelgestelde vragen    Neem contact met ons op

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier