Header afbeeldingen

Home Over D●C Passend onderwijs
Pagina titel: 
Passend onderwijs

Ondersteuningsprofiel Drenthe College

 

Inleiding

Drenthe College wil het onderwijs voor elke (potentiële) student zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit geldt ook voor studenten met een beperking, zoals een handicap, chronische ziekte, of gedragsproblematiek. Drenthe College is op grond van de wet verplicht voor elke (potentiële) student met een beperking doeltreffende aanpassingen te verrichten om onderwijs mogelijk te maken, tenzij deze aanpassingen voor een onevenredige belasting van Drenthe College zorgen.

Drenthe College zal voor iedere (potentiële) student met een beperking na uitvoerig overleg beslissen of het mogelijk is hem of haar te plaatsen en/of geplaatst te houden. Afhankelijk van de aard van de beperking en de gewenste opleiding zijn er namelijk grenzen aan de ondersteuning die Drenthe College kan bieden. Indien Drenthe College de benodigde ondersteuning niet kan bieden, dan kan het voorkomen dat een (potentiële) student niet kan worden geplaatst. Drenthe College zal dan samen met de (potentiële) studenten bekijken welke school wel kan voldoen aan jouw opleidingsbehoefte- en/of ondersteuningsbehoefte. 

 

Studenten met een ondersteuningsvraag 

Een ondersteuningsvraag kan voortkomen uit een beperking (visueel, auditief, fysiek), chronische ziekte, gedragsproblemen of problemen in de omgeving van de student (bijvoorbeeld de thuissituatie). Drenthe College zal met deze (potentiële) studenten een uitgebreidere intakeprocedure doorlopen.

 

Korte toelichting op het ondersteuningsprofiel 

In het ondersteuningsprofiel vind je (algemene) informatie over de mogelijkheden en grenzen van Drenthe College in het bieden van ondersteuning aan (potentiële) studenten met een ondersteuningsvraag. 
 
Op basis van het ondersteuningsprofiel wordt bekeken of de ondersteuningsvraag van de (potentiële) student past binnen het aanbod van Drenthe College. Aan de hand van het ondersteuningsprofiel wordt bepaald welke (potentiële) studenten met een extra ondersteuningsvraag wel of niet plaatsbaar zijn.
 
Voor ondersteuning in de school hanteert het Drenthe College drie uitgangspunten:
 
Er is een positief pedagogisch en didactisch basisklimaat (voorkomen is beter dan genezen) 
We bieden snel ondersteuning en in de directe omgeving van de student 
We werken samen waar dat nodig is
 
Ondersteuning die Drenthe College biedt
De ondersteuning die het Drenthe College kan bieden is te vinden in de bijgevoegde ondersteuningsmatrix. Hierin is het ondersteuningsprofiel van het Drenthe College uitgewerkt.
 
Grenzen aan de ondersteuning
Tijdens de intakeprocedure moet alle informatie die van belang is voor de ondersteuningsvraag en het ondersteuningsaanbod bekend zijn bij Drenthe College. Alleen op basis van juiste en volledige informatie kan Drenthe College een goed besluit nemen over de plaatsing van een student. Indien er geen juiste en volledige informatie is verschaft, heeft Drenthe College het recht een eventuele plaatsing terug te draaien.  
 
In een aantal bijzondere gevallen kan de gevraagde ondersteuning een onevenredige inspanning van Drenthe College vragen. Dit kan er voor zorgen dat een (potentiële) student niet geplaatst kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende gevallen: 
 
  • Studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.  
  • Studenten die niet voldoen aan de plaatsingscriteria van de opleiding waarvoor zij zich willen inschrijven. 
  • Als er specifieke bekwaamheden worden vereist van docenten in verband met een visuele of auditieve handicap (bijv. gebarentaal). Een doventolk is welkom in de lessen. 
  • Studenten die aangewezen zijn op een ringleiding.
  • Studenten die aangewezen zijn op allergeenvrije ruimten.
  • Studenten die aan de Fokkerstraat hun opleiding willen volgen en gebruik moeten maken van een lift om zich te kunnen  verplaatsen. 
  • Studenten die erg slechthorendheid of doof zijn, in combinatie met spraak/taalproblemen. 
  • Studenten die ernstige gedragsproblemen vertonen, zoals extreem agressief gedrag waardoor de veiligheid en of welbevinden  van de medewerkers en andere studenten in gevaar komt. 
  • Studenten die gedurende schooltijd noodzakelijke medisch handelingen moeten ondergaan, die niet op of door Drenthe  College verzorgd (kunnen) worden. 
Voor studenten die langdurig ziek zijn en daardoor geen reële kans hebben op het behalen van een diploma wordt per opleiding bekeken of het docententeam en de studentenadviseurs voldoende mogelijkheden hebben om de student te ondersteunen. 
 
Hoewel Drenthe College uiteraard naar zoveel mogelijk openheid en duidelijkheid streeft, wordt benadrukt dat een passende plek binnen haar onderwijs altijd maatwerk blijft. Dit ondersteuningsprofiel is dan ook niet geschreven als een bindende en/of uitputtende regeling, maar dient ertoe informatief meer inzicht te verschaffen in de ondersteuningsmogelijkheden binnen Drenthe College. Drenthe College kan – als daar goede redenen voor zijn – in individuele gevallen altijd afwijken van dit ondersteuningsprofiel.
 
Toetsingscommissie
Voor zeer ingewikkelde of dure ondersteuningsvragen heeft Drenthe College een Toetsingscommissie die studentenadviseurs ondersteunt in hun advies en OM’ers ondersteunt in de daadwerkelijke beslissing over plaatsing. Ook afwijkende plaatsingsadviezen kunnen worden besproken in de toetsingscommissie. 
 
Rechtsbescherming
Het is mogelijk dat (potentiële) studenten het niet eens zijn met een plaatsingsbeslissing van het Drenthe College. In dat geval kunnen zij je de Opleidingsmanager van de door hen gekozen opleiding en vervolgens de Sectormanager om heroverweging vragen. Dit verzoek tot heroverweging moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Eventueel kan daarna de binnen Drenthe College geldende klachtenregeling  doorlopen worden. Indien gewenst, is het ook mogelijk de beslissing van Drenthe College ter toetsing voor te leggen aan de rechter of het College voor de Rechten van de Mens.
 
 
 

 

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier