Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de antwoorden op allerlei verschillende vragen. Staat jouw vraag en antwoord hier niet tussen? Neem dan contact met ons op, ons infoteam helpt je graag verder!

In- en uitschrijven

 • Een mbo-opleiding kiezen is een hele stap. We helpen je graag bij het vinden van een opleiding die bij je past. Kom in contact met onze studenten, bekijk onze opleidingswerelden, doe de beroepskeuzetest of plan een gesprek voor studiekeuzeadvies. Meer informatie vind je hier.

 • Dat kan gemakkelijk en snel online via drenthecollege.nl/aanmelden. Om je aan te kunnen melden, heb je jouw DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Aanvragen is zo gebeurd! Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek of een gezamenlijke bijeenkomst van de opleiding waar je voor gekozen hebt. 

 • Wanneer je je vóór 1 april aanmeldt en je voldoet aan de toelatingseisen dan ben je vrijwel zeker van een plek bij deze opleiding. Ook heb je dan recht op een kennismakingsgesprek. Daarna kan het zijn dat een opleiding bijvoorbeeld vol zit. 

 • Traditioneel gezien start het nieuwe studiejaar eind augustus, begin september. Heel veel studenten kiezen daarvoor omdat dit prima aansluit op de vooropleiding. Bij veel opleidingen kun je ook instromen in februari. In individuele gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt over een ander instroommoment.

 • Als je nog leerplichtig bent, kun je je niet uit laten schrijven zolang je nog niet ergens anders staat ingeschreven.

 • Iedere student die tijdens het cursusjaar (zonder afronding van de opleiding) stopt met de opleiding, is verplicht hiervan officieel melding te maken. Uitschrijving is alleen mogelijk door middel van een ingevuld en door de student ondertekend mutatieformulier. Het formulier is te verkrijgen via de studentenadviseur of loopbaanbegeleider van de opleiding. 


  Bij tussentijdse instroom of uitstroom wordt per student nagegaan welke kosten in redelijkheid in rekening kunnen worden gebracht. Informeer tijdig bij de sector waar je de lessen volgt.

  Studenten in BOL-opleidingen die vóór 1 oktober worden uitgeschreven, hoeven geen lesgeld te betalen. Denk daarom aan het tijdig afmelden, wanneer je besluit verder geen opleiding te volgen. Studenten in de BBL-opleidingen, deeltijd BOL en vavo zijn verplicht vanaf de eerste dag (1 augustus) cursusgeld te betalen.

 • Alle informatie over onze voorlichtingsevents vind je in onze agenda of kijk op de event pagina.

Over het mbo

 • Je kunt op het mbo voor een BOL- of een BBL-opleiding kiezen.

  BOL staat voor Beroepsopleidende leerweg (BOL). Je gaat naar school en doet praktijkervaring op tijdens je stage. Stage wordt ook wel ‘beroepspraktijkvorming’ genoemd. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn onder andere te vinden via stagemarkt.nl.

  Bij de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combineer je werken en leren. Naast je baan heb je één of meerdere dagdelen in de week school. Om een BBL-opleiding te volgen ben je 16 jaar of ouder en werk je minimaal 16 - 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat zelf op zoek naar een baan. Erkende leerbedrijven kun je vinden via leerbanenmarkt.nl.

 • Niveau 2
  Vmbo-diploma Basisberoepsgerichte leerweg
  Mbo-opleiding Entree (niveau 1)

  Niveau 3
  Vmbo-diploma Gemengde, Kaderberoepsgerichte of Theoretische leerweg
  Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4
  Mbo-diploma niveau 2 of vergelijkbaar diploma

  Niveau 4
  Vmbo-diploma Gemengde, Kaderberoepsgerichte of Theoretische leerweg
  Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4
  Mbo-diploma niveau 2, niveau 3 of vergelijkbaar diploma

 • Het middelbaar beroepsonderwijs kent opleidingen voor verschillende niveaus van beroepsbeoefening: van assistent tot specialist. Vanaf schooljaar 2014-2015 is niveau 1 ondergebracht in de z.g. Entree-opleidingen. Deze opleidingen zijn bedoeld voor leerlingen zonder diploma en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor een mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Toelating tot niveau 2, 3 of 4 is afhankelijk van de vooropleiding.

 • Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel (Nederlands, rekenen, burgerschap en soms Engels), profieldelen en keuzedelen. Met een keuzedeel kan je je verbreden of verdiepen in de opleiding. Je kan kiezen uit verschillende keuzedelen, bijvoorbeeld om je alvast voor te bereiden op een vervolgopleiding op een hoger niveau. Maar het is ook mogelijk om een keuzedeel te volgen waarmee jij je kan specialiseren in een onderdeel van je vak. Een voorbeeld van een keuzedeel is bijvoorbeeld Internationalisering of voorbereiding hbo.

 • Drenthe College sluit met elke student een onderwijsovereenkomst af. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de studenten en de school opgenomen. In deze overeenkomst staat welke opleiding je gaat volgen, de organisatie van het onderwijs en de examens en de lestijden en locaties.
  De onderwijsovereenkomst bestaat uit een opleidingsblad en de zogenaamde algemene voorwaarden. Soms is de onderwijsovereenkomst voorzien van een bijlage waar specifieke afspraken die met jou zijn gemaakt, zijn opgenomen.

 • Een studentenadviseur begeleidt studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Hij of zij analyseert de vraag, stelt vast welke begeleidingsmogelijkheden er zijn binnen of buiten de klas en begeleidt de student verder, of verwijst door naar specifieke begeleiding.

 • Een beroeps opleiding is opgebouwd uit kerntaken en werkprocessen die bij het beroep horen. Een exameneenheid is een hoeveelheid van één of meerdere werkprocessen. De deelnemer rond een exameneenheid af door middel van een proeve van bekwaamheid (praktijktoets), een tentamen of een bewijsmap.

Over Drenthe College

 • Drenthe College heeft locaties in Assen, Emmen en Meppel. Een overzicht van alle locaties vind je hier.

 • Drenthe College heeft de opleidingen ondergebracht in een regio's. De regio's zijn: Assen, Emmen en Meppel. De dagelijkse leiding van Drenthe College is in handen van het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Meer informatie over Drenthe College vind je hier.

 • Vanaf 1 maart 2011 heeft Drenthe College een studentenraad.

  De Studentenraad (SR) bestaat uit vijftien leden; zij behartigen de belangen van alle studenten van Drenthe College. De SR draagt zo haar steentje bij aan het creëren van een leeromgeving waarin studenten écht uitgedaagd worden om te groeien en zich te ontwikkelen om zo te bouwen aan een waardevolle toekomst. De studenten overleggen met het College van Bestuur, met de OR en de Raad van Toezicht. De leden van de SR zijn afkomstig uit de drie deelraden. De deelraden zijn regionaal georganiseerd in de locaties in Emmen (zes leden), Assen (vijf leden) en Meppel (4 leden). Zij hebben periodiek overleg met de regiodirecteur.

  De Studentenraad houdt zich vooral bezig met Drenthe College brede onderwerpen en is een formele gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB). Naast deze mogelijkheid om met het CvB de algehele gang van za​ken te bespreken, heeft de Studentenraad ook instemmings- of adviesrecht ten aanzien van een aantal zaken. De deelraden houden zich vooral bezig met lokale aangelegenheden en de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Studentenraad.

  Contact
  De Studentenraad en de deelraden zijn er om de belangen van studenten te behartigen. Wil je een goed idee inbrengen of iets bespreekbaar wilt maken, mail dan naar studentenraad@drenthecollege.nl

  Volg de Studentenraad ook op Instagram en Facebook!

 • Voor elke opleiding wordt een gedetailleerd opleidingsplan gemaakt. Hierin wordt het opleidings- en examineringstraject van de opleiding beschreven. Drenthe College baseert de opleidingsplannen op de voorschriften van OCW, op het landelijk vastgestelde Kwalificatiedossier en op het door de overheid vastgestelde brondocument  Leren, Loopbaan en Burgerschap.
  De opleidingsmanager legt het opleidingsplan voor aan de regiomanager. De regiomanager legt deze vervolgens voor aan het onderwijskundig stafbureau, die steekproefsgewijs, de opleidingsplannen onderzoekt en advies uitbrengt aan het College van Bestuur van Drenthe College.
  In het opleidingsplan wordt de inhoud en het niveau van de beroepsopleiding beschreven en wanneer en hoe er geëxamineerd wordt. Daarnaast staan er bijvoorbeeld aanvullende eisen met betrekking tot Nederlands, een moderne vreemde taal en burgerschap in.
  De examens die worden afgenomen worden of ingekocht  bij een erkend examenbureau of zelf gemaakt. Alle toetsen en examens voldoen aan landelijke voorschriften om zo de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. De af te nemen examens worden vastgesteld in de vaststellingscommissie die hun adviezen voorlegt aan de examencommissie. De examencommissie stelt deze vast en onderzoekt steekproefsgewijs de kwaliteit en het niveau van de examens. Drenthe College heeft een interne auditcommissie, die op basis van steekproeven de verschillende opleidingen onderzoekt op zijn kwaliteit.
   
  Het onderwijs wordt gegeven door bevoegde en bekwame docenten. In het kader van het functioneren en beoordelen zijn er jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met de docenten en bezoekt de opleidingsmanager de lessen. Op basis van deze gesprekken wordt een scholingsplan voor de docent ontwikkeld en er op toegezien dat het wordt uitgevoerd.
  Om de twee jaar worden de studenten bevraagd over hun oordeel over het geleverde onderwijs door de JobOdin. Hierover wordt aan het instituut gerapporteerd. Daarnaast onderzoekt de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs en de examens binnen Drenthe College.

 • Ja, Drenthe College heeft een deelnemersstatuut waarin rechten en plichten van zowel de school als van de studenten en andere onderwijsdeelnemers zijn vastgelegd. Ook sommige procedures zoals bijvoorbeeld bij schorsing en verwijdering, informatieplicht en verwijzingen naar andere reglementen en protocollen zijn er in opgenomen.

 • Drenthe College bewaart gegevens van alle studenten op schrift en digitaal. Drenthe College is wettelijk verplicht om aan bepaalde instanties informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de instantie die gaat over de studiefinanciering, DUO of aan de Inspectie voor het Beroepsonderwijs. 
   
  Bewaren en verstrekken van gegevens over studenten is geregeld in het Privacyreglement van Drenthe College. Voor alle bewerkingen en/of verstrekkingen van gegevens die buiten dat reglement vallen, moet aan jou vooraf toestemming worden gevraagd. Meer info over privacy vind je hier.

 • Goed inzicht in de studieresultaten is erg belangrijk; het geeft jezelf en je ouder een beeld hoe jij je op Drenthe College ontwikkelt. Je resultaten worden opgenomen in Magister, het digitale administratieve systeem van Drenthe College. Je hebt regelmatig een gesprek met je loopbaanbegeleider over de voortgang en maakt indien nodig, aanvullende afspraken over je studie. Ook een verslag van die gesprekken wordt opgenomen in Magister.

Praktische informatie

 • Iedereen is wel eens een keertje ziek. Belangrijk is dat je je zo snel mogelijk ziek belt bij de locatie waar je les hebt (dezelfde dag voor 10.00 uur). Dit geldt ook als je stage loopt. Een enkele keer ziek is geen enkel probleem.

  Telefoonnummers van alle locaties vind je hier.


  Aangezien schoolverzuim ook een signaal kan zijn van dieper achterliggende problematiek heeft Drenthe College een verzuimprotocol opgesteld. Dat betekent dat er actief contact met je wordt onderhouden om te onderzoeken wat de school voor jou kan doen en om te zorgen dat je geen achterstand oploopt.

 • Tof dat je gekozen hebt voor een opleiding bij Drenthe College. Samen met jou proberen we daar een succes van te maken. Op deze pagina vind je praktische informatie voor eerstejaarsstudenten. Handig voor de start van je studie!

 • Drenthe College probeert je een veilige en prettige leeromgeving te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. Toch kun je een klacht hebben. Hier lees je welke klachtenregelingen daarvoor bestaan.

 • Een kluisje huren regel je makkelijk op school bij de receptie. Voorwaarde is dat je een toestemmingsverklaring tekent waardoor DC het kluisje kan controleren op wapens en/of verboden middelen.

  De kluishuur is € 17,50 per jaar en je betaalt eenmalig € 5,- borg voor het kluispasje.

 • Als je door Topsport Steunpunt Noord (TSN) als topsporter wordt aangemerkt, kun je gebruik maken van de topsportregeling van Drenthe College. Samen met je studieloopbaanbegeleider en de topsportcoördinator van Drenthe College zet je een studietraject op. In dit traject is het voor studenten mogelijk om de essentiële trainingen, stages en wedstrijden in binnen- en buitenland in te passen in het onderwijsprogramma.

   
 • Het vakantieschema vind je hier.