Alles over...

Nieuwbouw Emmen

Drenthe College gaat de komende jaren in Emmen samen met NHL Stenden en de gemeente Emmen een Onderwijscampus ontwikkelen. We houden je graag op de hoogte.

Meer informatie

 • In oktober 2019 heeft de Raad van Toezicht van Drenthe College het principebesluit genomen om in de regio Emmen een nieuwe school te bouwen. In dit pand komen bijna alle bestaande mbo-opleidingen in Emmen bij elkaar. Eind 2021 is besloten om samen met NHL Stenden en de gemeente Emmen het concept Onderwijscampus Emmen te verkennen.

 • Op basis van de nodige vooronderzoeken en studies is gekozen om samen met NHL Stenden en de gemeente Emmen een nieuwe school te bouwen op Onderwijscampus Emmen, gelegen op het terrein van het voormalige zwembad Aquarena en aansluitend op het Zorgcampus terrein. De benodigde ruimte voor nieuwbouw is hier beschikbaar.
  We willen gefaseerd gaan bouwen op de omvang van onze studenten populatie in 2030 (= krimp van 20% t.o.v. het huidige aantal studenten). Tot dat moment hebben we waarschijnlijk een ‘overlooplocatie’ nodig.

 • Met de nieuwbouwplan voor Onderwijscampus Emmen versterken we onze positie in de regio Emmen. Drenthe College zet zich duidelijk op de kaart en vele partijen willen nauw samenwerken. De vraag naar mbo geschoold personeel wordt steeds groter.

  De vraag voor het om- en bijscholen van vooral zorg- en technisch personeel stijgt en we spelen daarbij een belangrijke rol. Nieuwbouw geeft ons letterlijk en figuurlijk de ruimte om ons onderwijs op een innovatieve manier vorm te geven. Dat doen we ook door samen te werken met onze ‘buren’ aan de onderwijsboulevard, zowel met het voortgezet onderwijs als met het hbo van NHL Stenden.

 • De nieuwbouw biedt bij uitstek de mogelijkheid om na te denken over welke onderwijsconcepten we de komende jaren aanbieden. Er is een nieuwe onderwijsvisie ontwikkeld . Deze visie gaat richting geven aan de vorm en inhoud van het nieuwe schoolgebouw. We spreken hierbij over hybride onderwijs en daar zien wij kansen om het onderwijs te vernieuwen.

  Bij DC is iedereen welkom op ieder moment.

  Studenten zijn altijd welkom en kunnen gedurende het hele studiejaar instromen, ongeacht achtergrond of vooropleiding. Samen met de student zorgen we ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek zitten en gaan we op zoek naar een passende leerroute.

  DC biedt een uitdagende leeromgeving met flexibel onderwijs en ruimte voor verschillende manieren van leren.

  Iedere student heeft een eigen leerroute, gebaseerd op eigen niveau en tempo. Studenten verleiden we om zichzelf uit te dagen in inspirerende, innovatieve en hybride leeromgevingen met realistische opdrachten en inhoud.

  DC is een partner in de regio door school en beroepspraktijk te combineren. We versterken de regio door het ontwikkelen van mensen en hun talenten.

  DC is de natuurlijke partner in de regio als het gaat om leren, ontwikkelen en opleiden. We werken nauw samen met de regionale overheid, het bedrijfsleven, het mkb en zorg- en onderwijsinstellingen. Vraagstukken en uitdagingen in de regio vormen het uitgangspunt van ons onderwijs, dat wordt vorm gegeven in samenspraak met het werkveld. Gezamenlijk zorgen we voor een optimale leer-, werk-, en leefomgeving zodat mensen zich een leven lang kunnen ontwikkelen.

  DC biedt meer dan een diploma door de student een verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen leerroute. De docent heeft een coachende rol.

  Bij ons ontvangen studenten meer dan een diploma; ze groeien als persoon, ze verleggen grenzen en ze leren zichzelf kennen. Samen met de student kijken we waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen om zo de eigen leerroute vorm te geven. De docent/coach heeft aandacht voor talent en mogelijkheden en helpt de student met de benodigde kennis en vaardigheden.

  De onderwijsvisie beschrijft waar wij als Drenthe College naartoe willen met ons onderwijs. Wat zijn onze ambities en hoe zien we de toekomst voor ons? Deze visie is uitgewerkt in doelen, opgedeeld in vier periodes van twee jaar tot en met 2031. Het opstellen van de visie is gebeurd in samenspraak met studenten, docenten, het werkveld en inhoudelijk deskundigen.

 • Een school is een plek die mensen stimuleert en inspireert bij het delen en/of ontwikkelen van kennis. Met een hoofdrol voor het sociale aspect, want leren is in onze tijd een teamsport geworden. Leren kan en doe je niet alleen. Net zoals je dat ook op de werkvloer niet alleen doet.
  De ontwikkelingen binnen het onderwijs staan niet stil. Aan de manier waarop studenten leren, is de laatste jaren dan ook veel veranderd. Praktijk wordt steeds vaker gecombineerd met theorie en ook het bedrijfsleven en de branches krijgen een grotere rol binnen de muren van een school en ook daarbuiten.

  Dat vraagt om nieuwe leeromgevingen, want bij deze uitdagende manieren van lesgeven, voldoet een simpel klaslokaal al lang niet meer.
  Drenthe College heeft op dit moment veel ‘pilot projecten’ met nieuwe onderwijsvormen en nieuw ingerichte lesruimten. Hier doen we goede ervaringen mee op die we mee nemen in de toekomstige nieuwe school.


Onze wens

We willen een gebouw (of meerdere) neerzetten op de Onderwijscampus Emmen dat voldoet aan de eisen van modern onderwijs. Het gebouw moet aantrekkelijk zijn voor studenten én medewerkers. En plek waar je graag komt om te ontmoeten en te studeren. Kortom, een gebouw dat past bij de eisen van deze tijd, ook op het gebied van energie- en klimaatbeheersing.

Een nieuwe school mogen bouwen komt niet zo vaak voor. Het is voor ons geen dagelijkse kost. Daarom laten we ons hierbij ook extern ondersteunen. Wij weten dat het veel extra energie van ons gaat vragen, maar het gaat ons ook veel energie opleveren!

Wij hopen dat alle medewerkers en studenten hun bijdrage willen leveren aan dit prachtige project. We willen onze positie in de mbo-markt verder verstevigen en daar gaat een aantrekkelijk gebouw zeker bij helpen.

 

Emmen en DC verdienen een hoogwaardige en aansprekende onderwijslocatie!