Meer informatie...

ANBI status

Drenthe College is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege de ANBI-status kunnen donateurs en anderen die Drenthe College een warm hart toedragen, hun giften aan Drenthe College aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Wil je een donatie of gift doen, neem dan contact met ons op:

Bestuurssecretariaat College van Bestuur

Telefoon: 088 – 188 46 14

e-mail: SecretariaatCvB@drenthecollege.nl

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe

Postbus 173; 7800 AD Emmen

Bezoekadres: Van Schaikweg 98; 7811 KL Emmen; 088-1884444 info@drenthecollege.nl

Fiscaal nummer: 805359242

Nummer Kamer van Koophandel: 41020699


Doelstelling van ROC Drenthe College

Het doel van Drenthe College staat in de statuten als volgt omschreven:

  1. het vervullen van de functie van regionaal opleidingencentrum dat middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie verzorgt in de provincie Drenthe;
  2. het -zonder winstoogmerk- zo optimaal mogelijk verzorgen, verder ontwikkelen en uitbouwen van een samenhangend geheel aan opleidingsmogelijkheden voor beroepsonderwijs, maatschappelijke vorming en algemeen voorbereidend en voortgezet onderwijs voor jongeren en volwassenen.

Deze opleidingen worden verzorgd op een wijze en in een omgeving die dient te getuigen van respect voor de uiteenlopende godsdienstige, culturele, levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen.

Bij deze doelstellingen beschouwt het Drenthe College de door haar vastgestelde missie als richtsnoer voor haar optreden, besluitvorming en functioneren.

 

De doelstelling zoals opgenomen in de statuten is aldus vertaald in het Strategisch Plan 2019 - 2022:

Door jezelf uit te dagen bouw je aan een waardevolle toekomst. Daarom dagen wij als Drenthe College onze studenten, partners en elkaar uit om grenzen te verleggen. Dit doen we door aandacht te hebben voor talenten en mogelijkheden. Waarbij we leren van elkaar en met elkaar.
Voor studenten zorgen we dat ze zich gehoord en gezien voelen. We bieden studenten goede persoonlijke begeleiding en uitdagend onderwijs. Zo ontdekken zij wat voor hen van waarde is en hoe zij van waarde willen zijn. Nu en in de toekomst.

Onze medewerkers zijn bevlogen en betrokken. Want iedere student verdient inspirerende docenten. Samen zorgen we daarom voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De mensen voor de klas en ook de teams van professionals en deskundigen er omheen.

Samen met bedrijven, instellingen en de regio zien en benutten we kansen. Goed inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Het hoofd bieden aan de gevolgen van vergrijzing en krimp. Potentieel ontsluiten bij kwetsbare groepen in de samenleving. Onze organisatie richten we daarom in met een sterke focus op de regio. Zo zijn we een partner die weet wat er leeft én nodig is in de regio’s in Drenthe.

Als uitgangspunten gebruiken we bij onze ambities de werkwoorden vertrouwen, durven en groeien. Dé manier om onszelf en anderen uit dagen en bij te dragen aan een waardevolle toekomst voor Drenthe.Bestuur en toezichthouders van ROC Drenthe College

Alle informatie over bestuur en toezichthouders van ROC Drenthe College vindt u in Jaarverslag 2021.


Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording (inclusief ons beloningsbeleid) vindt u in Jaarverslag 2022.

Activiteiten van ROC Drenthe College

Een actueel verslag van de door ons uitgeoefende activiteiten vindt u in Jaarverslag 2022.