Studentenbegeleiding en passend onderwijs

Passend onderwijs
Drenthe College is wettelijke verplicht om voor elke (potentiële) student met een beperking doeltreffende aanpassingen te verrichten om onderwijs mogelijk te maken, tenzij deze aanpassingen voor een onevenredige belasting van Drenthe College zorgen.

Drenthe College zal voor iedere (potentiële) student met een beperking na uitvoerig overleg, beslissen of het mogelijk is hem of haar te plaatsen en/of geplaatst te houden. Afhankelijk van de aard van de beperking en de gewenste opleiding zijn er grenzen aan de ondersteuning die Drenthe College kan bieden. Indien Drenthe College de benodigde ondersteuning niet kan bieden, dan kan het voorkomen dat een (potentiële) student niet kan worden geplaatst. Drenthe College bekijkt dan samen met de (potentiële) student welke school wel kan voldoen aan de opleidingsbehoefte- en/of ondersteuningsbehoefte.

Studenten met een ondersteuningsvraag
Een ondersteuningsvraag kan voortkomen uit een beperking (visueel, auditief, fysiek). Het kan ook zijn dat er sprake is van een chronische ziekte, gedragsproblemen of problemen in de omgeving van de student (bijvoorbeeld de thuissituatie). Deze (potentiële) studenten worden uitgenodigd voor een uitgebreidere kennismaking.

Korte toelichting op het ondersteuningsprofiel
In het ondersteuningsprofiel vind je (algemene) informatie over de mogelijkheden en grenzen van Drenthe College in het bieden van ondersteuning aan (potentiële) studenten met een ondersteuningsvraag. Op basis van het ondersteuningsprofiel wordt bekeken of de ondersteuningsvraag van de (potentiële) student past binnen het aanbod van Drenthe College en welke (potentiële) studenten met een extra ondersteuningsvraag wel of niet plaatsbaar zijn.

Voor ondersteuning in de school hanteert Drenthe College drie uitgangspunten:

 • Er is een positief pedagogisch en didactisch basisklimaat (voorkomen is beter dan genezen).
 • We bieden snel ondersteuning en in de directe omgeving van de student.
 • We werken samen waar dat nodig is.Grenzen aan de ondersteuning
Tijdens het kennismakingsgesprek moet alle informatie die van belang is voor de ondersteuningsvraag en het ondersteuningsaanbod bekend zijn bij Drenthe College. Alleen op basis van juiste en volledige informatie kan Drenthe College een goed besluit nemen over de plaatsing van een student. Als er geen juiste en volledige informatie is verschaft, heeft Drenthe College het recht een eventuele plaatsing terug te draaien.

In een aantal bijzondere gevallen kan de gevraagde ondersteuning een onevenredige inspanning van Drenthe College vragen. Dit kan ervoor zorgen dat een (potentiële) student niet geplaatst kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende gevallen:

 • Studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Studenten die niet voldoen aan de plaatsingscriteria van de opleiding waarvoor zij zich willen inschrijven.
 • Als er specifieke bekwaamheden worden vereist van docenten in verband met een visuele of auditieve handicap (bijv. gebarentaal). Een doventolk is welkom in de lessen.
 • Studenten die aangewezen zijn op een ringleiding.
 • Studenten die aangewezen zijn op allergeenvrije ruimten.
 • Studenten die erg slechthorendheid of doof zijn, in combinatie met spraak/taalproblemen.
 • Studenten die ernstige gedragsproblemen vertonen, zoals extreem agressief gedrag waardoor de veiligheid en of welbevinden van de medewerkers en andere studenten in gevaar komt.
 • Studenten die gedurende schooltijd noodzakelijke medisch handelingen moeten ondergaan, die niet op of door Drenthe College verzorgd (kunnen) worden.

Voor studenten die langdurig ziek zijn en daardoor geen reële kans hebben op het behalen van een diploma wordt per opleiding bekeken of het docententeam en de studentenadviseurs voldoende mogelijkheden hebben om de student te ondersteunen.

Drenthe College streeft naar zoveel mogelijk openheid en duidelijkheid; maar een passende plek binnen ons onderwijs is altijd maatwerk. Dit ondersteuningsprofiel is dan ook een bindende en/of uitputtende regeling, maar is bedoeld om meer inzicht te verschaffen in de ondersteuningsmogelijkheden binnen Drenthe College. Drenthe College kan – als daar goede redenen voor zijn – in individuele gevallen altijd afwijken van dit ondersteuningsprofiel.


Toetsingscommissie
Voor zeer ingewikkelde of dure ondersteuningsvragen heeft Drenthe College een Toetsingscommissie die studentenadviseurs ondersteunt in hun advies en opleidingsmanagers ondersteunt in de daadwerkelijke beslissing over plaatsing. Ook afwijkende plaatsingsadviezen kunnen worden besproken in de Toetsingscommissie.

Rechtsbescherming
Het is mogelijk dat (potentiële) studenten het niet eens zijn met een plaatsingsbeslissing van Drenthe College. In dat geval kunnen zij de opleidingsmanager van de door hen gekozen opleiding en vervolgens de regiodirecteur om heroverweging vragen. Dit verzoek tot heroverweging moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Eventueel kan daarna de klachtenregeling doorlopen worden. Indien gewenst, is het ook mogelijk de beslissing van Drenthe College ter toetsing voor te leggen aan de rechter of het College voor de Rechten van de Mens.